Meldpunt Naoberzorg

De pilot is succesvol afgerond!! Op 8 december 2017 heeft de vereniging NaoberzorgPunt Roggel een zeer geslaagd eindsympoium gevierd, met zo'n 100 gasten en vrijwillgers.

                                                                                         

Aanleiding project

De vereniging NaoberzorgPunt Roggel is na het opbouwen van een dorpsnetwerk en het uitdragen van het gedachtengoed in het dorp, klaar voor de volgende uitdaging; te weten het realiseren van een NaoberzorgTeam (verder genoemd als NZT) of het opzetten van een Meldpunt Naoberzorg. Dit Meldpunt vormt de basis van ons bestaansrecht, een brug tussen de eerstelijnszorg en vrijwilligerszorg (nuldelijns). Conform de idee van een sociaal wijkteam, maar dan niet met professionals, maar met betrokken, geschoolde vrijwilligers en burgers. Professionals zijn belangrijk in de samenwerking. Hoe we dit vorm geven, zal blijken in de pilot. 

De pilot is op 7 december 2017 formeel en met succes afgerond. Er is een prachtig boekwerk beschikbaar met praktijkverhalen en een beschrijving van het verloop van de pilot. Dit boekwerk is tegen betaling van 25 euro beschikbaar en verkrijgbaar via het bestuur.

Verder zijn de resultaten van de training die het NZT heeft gevolgd, verwerkt in lesbrieven. Ook deze lesbrieven zijn verkrijgbaar via het bestuur. 

Omschrijving van de pilot NaoberzorgTeam (NZT)

NaoberzorgPunt Roggel heeft op eigen kracht, maar wel met behulp van fondsen en giften, fors geïnvesteerd om faciliteiten te realiseren, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar organisaties optimale mogelijkheden krijgen om samen te werken en netwerken te ontwikkelen of uit te bouwen. Er is een werkgroep van kernpartners  gevormd van allerlei organisaties en betrokkenen  die met elkaar en ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid meedenkt over de vormgeving van een sociaal wijkteam op basis van burgerkracht. Daarin ligt besloten dat er samengewerkt wordt tussen informele zorgverleners en professionele zorgverleners.

Het gaat niet om ‘overname’ van elkaars werk maar om ‘opname’ van elkaars competenties en verantwoordelijkheid (elkaar aanvullen en versterken). De taak van de overheid blijft het om zorg te dragen voor wie niet kan meekomen, kwetsbare burgers die niet zonder professionele zorg kunnen functioneren. Burgers die grotendeels zelf vooruit kunnen, maar die tijdelijk een extra steun nodig hebben, worden vanuit het te vormen NZT ondersteund en begeleid, juist om te voorkomen dat zaken van kwaad tot erger worden en ze uiteindelijk noodgedwongen niet meer op eigen kracht verder kunnen. Het NZT wil  nadrukkelijk niet worden gezien als een verlengde arm van de professionele zorg- en dienstverlening.

Doelen van de pilot NZT - Meldpunt Naoberzorg

Centraal in het pilotproject NZT staat de visie dat mensen/burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben en ook weer meer willen nemen voor hun eigen gezondheid, leefstijl en welzijn, maar dit ook voor elkaar willen doen. Naoberzorg gaat immers om het stimuleren van meer bewuste burgers die gezonder willen leven en meer gebruik willen maken van de mogelijkheden die hun leefomgeving hierin biedt. Met de pilot wil de aanvrager de mogelijkheden van de burgers van Roggel, om gezond en actief te leven, stimuleren en hun in staat stellen de eigen regie over hun leven te hernemen dan wel te bevorderen, maar hen met name ook uit te nodigen dit voor anderen/voor en met elkaar te doen.

Het Meldpunt als pilot stelt drie doelen centraal:

1. Het inrichten van een werkplaats in het dorp Roggel waar aan  coördinatie van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals wordt gewerkt. In deze samenwerking nemen  burgers in het dorp de lead.  

Eerstelijns professionals zijn belangrijke samenwerkpartners van de vereniging binnen het dorp net als het Algemeen Maatschappelijk werk en het Welzijnswerk.Het NaoberzorgTeam zal met deze professionals de komende jaren gaan samenwerken. De vrijwilligers uit het NaoberzorgTeam vormen voor burgers een herkenbaar en vertrouwd iemand die vanuit de gemeenschap voortkomt en niet op grote afstand staat van wat er leeft in de gemeenschap. Al eerder is in Leudal gebleken dat het succes van de samenwerking afhangt van de persoon die door burgers wordt gezien als diegene die weet wat er leeft en voldoende vertrouwen geniet om ook de vragen te krijgen. Het realiseren van de coördinatie van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionalswillen we ontwikkelen in “de werkplaats”. Uiteindelijk zal de pilot in de praktijk leiden naar een Meldpunt, dat zowel door burgers als professionals zal worden geraadpleegd en ingezet.

2. Het scholen/trainen en begeleiden van alle vrijwilligers zowel in  het NaoberzorgTeam als het coördinatieteam.

Om Naoberzorg te coördineren en kwetsbare burgers te verbinden met een breed burgernetwerk dat deze ondersteuning biedt wordt een Naoberzorgteam ingericht en getraind (Presentietheorie). Training in de context van de transities en het omgaan met eigenlijke en soms ook oneigenlijke steunvragen van burgers. De gedachte is dat vrijwilligers in het NaoberzorgTeam  individuele zorgvragen van kwetsbare Naobers op casusniveau aan  het dorpsnetwerk matchen/ c.q. verbinden.  Een stevig en solide dorpsnetwerk met veel partners en  vrijwilligers die zich presenteren als “presente vrijwilligers “ biedt het fundament waarop matching kan plaatsvinden en verbindingen gelegd kunnen worden. 

3. Het onderhouden, versterken en uitbreiden van het dorpsnetwerk.

In de afgelopen jaren is een uitgebreid dorpsnetwerk gerealiseerd. Vrijwilligers van de vereniging vormen het coördinatieteam; dit team is het kloppend hart van de vereniging. Het team neemt een centrale verbindende plek in het brede dorpsnetwerk in. De vereniging wil de stuwende kracht zijn om het dorpsnetwerk te laten groeien te verbreden en te versterken.

De vereniging heeft op dit moment20 actieve vrijwilligers die binnen dit netwerk verschillende vormen van naoberzorgbiedt en ontmoetingen organiseert.

We willen tijdens de projectperiode de vrijwilligers van het Meldpunt en het coördinatieteam trainen om “present in hun werk te zijn “. Naast training is ondersteuning aan het coördinatieteam belangrijk voor het uitbreiden ( werven)en versterken van het netwerk. Ondersteuning is ook van belang om de continuïteit, de toegankelijkheid,onderlinge verhouding en samenwerking binnen het team te borgen. 

 

 

Voor deze pilot is een werkplaats ingericht waarin het Algemeen Maatschappelijk werk en 11 vrijwilligers van NZP zitting hebben. Uiteraard is de samenwerking met de  eerste lijnszorg van groot belang. Verder werken we samen met de wijkverpleegkundig, vrijwillige dementiezorg, POHH GGZ en Ouderenzorg van de huisartsen, fysiotherapeuten, Sportcentra, zorg en welzijnsaanbieders, Care+, diaconie, gemeente/WMo-loket, bemoeizorg, GGZ etc. zijn in dit project betrokken. 

Eind 2017 is de pilot met veel succes afgerond en heeft de werkgroep besloten om verder te werken aan de doorontwikkeling van het Meldpunt Naoberzorg Roggel. De gemeente Leudal en Horst aan de Maas zijn geineresseerd in mogelijke uitrol van deze pilot. Echter, om een Meldpunt te kunnen opzetten is eerst een basis netwerkorganisatie in het dorp of de wijk nodig. Zonder lokale netwerkorganisatie, kun je geen Meldpunt Naoberzorg opzetten!

Resultaten en prakijktijkverhalen uit deze pilot staan beschreven in een prachtig boekwerk, geschreven door Hilde Glessner en Karin van der Plas. Dit boekwerk kunt u bestellen via het contactformulier of per mail info@naoberzorgpunt.nl (kosten 19,95 euro).

Voor meer informatie, neem contact op met het bestuur.