Goed voor Elkaar in Roggel

Projectplan Goed Voor Elkaar Roggel

 

Inhoudsopgave

Aanleiding. 2

Doelstelling. 3

Doelgroepen. 3

Werkwijze. 3

Voorbereidingsfase. 3

Stap 1: Bewustwording. 4

Lokaal draagvlak. 4

Bijeenkomst voor belangenorganisaties en sociale partners. 4

Informeren 65-plussers. 4

Stap 2: informeren en verbinden. 5

Persoonlijke uitnodiging naar alle 65-plussers. 5

Wijkbijeenkomsten en huisbezoeken. 5

Stap 3: activeren en verbeteren (eigen netwerk versterken) 5

Resultaten. 6

Vrijwilligers: 6

Planning. 6

Wat is er nodig?. 7

Begroting Goed Voor Elkaar 8

 

 

 

 

 

 

Aanleiding

Goed voor Elkaar is ontstaan vanuit een bewonersinitiatief in Brabant. Na succesvolle ervaringen in Brabant is Burgerkracht Limburg benaderd om ook in Limburg Goed voor Elkaar te implementeren samen met gemeenschappen die hier behoefte aan hebben.

Het project leidt tot bewustwording van het belang van een sterk netwerk en tot acties om het eigen netwerk te versterken. Het doel is om mensen toe te rusten met een toekomstbestendig netwerk. Een sterk sociaal netwerk is voor alle ouderen van belang omdat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zo’n netwerk vergroot hun zelfredzaamheid aanzienlijk, ook als er behoefte aan zorg of ondersteuning ontstaat.

De eerste kennismaking in Roggel was met Ilse Tindemans van Synthese. Ilse tipte Leike Peeters, van Burgerkracht Limburg, contact op te nemen met Tjeu van de Laar van de Seniorenvereniging. Hieruit volgde een kennismaking met Tjeu van de Laar en Judith Peters-Geelen van de Seniorenvereniging.

De volgende vraag stond centraal:

Zou Goed voor Elkaar een toevoeging kunnen zijn voor Roggel?
Zo ja, wat/wie hebben wij hierbij nodig?

Intussen zijn er diverse gesprekken geweest met de Seniorenvereniging Roggel, Stichting dagopvang Jozefhuis, Naoberzorgpunt Roggel, Synthese Leudal en de gemeente Leudal. Daarnaast hebben we een ‘try-out’ gedaan met een 20-tal mantelzorgers/vrijwilligers om te ontdekken of er behoefte was onder deze doelgroep maar ook om het instrument (Goed voor Elkaar) te testen en kijken of dit geschikt was voor de gemeenschap om dit breder in te zetten. Er ontstonden boeiende gesprekken tussen de deelnemers. De aanwezigen waren positief en hebben ermee ingestemd om verder te gaan met de implementatie omdat ze denken dat dit een passende toevoeging en goed instrument is om in Roggel toe te passen.

Dit heeft geresulteerd in een kernteam:

 • Huib Salimans, Stichting dagopvang Jozefhuis
 • Huub van Bogget, Naoberzorgpunt Roggel
 • Judith Peters – Geelen, Seniorenvereniging Roggel
 • Gemeente Leudal
 • Ilse Tindemans, Synthese Leudal
 • Tjeu Van de Laar, Seniorenvereniging Roggel
 • Leike Peeters, Burgerkracht Limburg

 

 

 

 

 

 

Doelstelling

De doelstelling van het project is:

Bevorderen van burgerparticipatie, gericht op zelfredzaamheid en zelfbeschikking, preventie en ondersteuning van 65+ mensen middels bewustwording, interactie en actief participeren.

Deze doelstelling dient bereikt te worden in drie stappen:  

 1. Bewustwording
 2. Informeren en verbinden (inzicht in eigen netwerk)
 3. Activeren en verbeteren (eigen netwerk versterken)

We willen met de 65-plussers in gesprek gaan, hen inzichten geven, over hun huidige situatie en over wat hen mogelijk te wachten staat als ze op latere leeftijd wellicht zorgbehoevend worden en hen daarmee zich bewust laten worden van wat er dan geregeld is of nog juist niet. Door dit gesprek worden zij geactiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Tegelijk wordt er informatie gegeven over wie of wat hen daarbij kan helpen. We gaan niet iets nieuws ‘optuigen’ maar willen aansluiten bij bestaande initiatieven en de behoefte van de gemeenschap.

Bovendien wordt er ingezet op een meer wederkerige benadering: versterken van de sociale verbindingen in de kernen, waardoor burencontacten en burenhulp laagdrempeliger en vanzelfsprekender worden.

Doelgroepen

Binnen dit project zijn er twee doelgroepen. De 65-plussers en de belangenorganisaties en sociale partners.

 • 65-plussers in Roggel
 • Belangenorganisaties en sociale partners (dit zijn o.a. initiatiefnemers, burgers, vrijwilligers, mantelzorgers, professionals, welzijnsorganisaties, verenigingen, stichtingen, gemeente en bedrijven)

Werkwijze

Binnen het project hanteren wij dezelfde stappen als in bovenstaande doelstelling beschreven staan.

 1. Bewustwording
 2. Informeren en verbinden (inzicht in eigen netwerk)
 3. Activeren en verbeteren (eigen netwerk versterken)

Alleen wordt de ‘voorbereidingsfase’ toegevoegd ter verduidelijking

Voorbereidingsfase

Taken in deze fase:

 • Rollen en taken kernteam (zie onderdeel ‘wat is er nodig’);
 • Afstemmen projectplan;
 • Vrijwilligers benaderen en training;
 • Randvoorwaarden communicatie (namen, adressen etc. i.s.m. Gemeente Leudal);
 • Financiering en overige faciliteiten.

Stap 1: Bewustwording

Dit is de meest intensieve stap qua ureninzet. Daarnaast is deze stap erg belangrijk omdat we hierin het project gaan ‘wortelen’ in de gemeenschap. Het doel van deze stap is om lokaal draagvlak te creëren en dat zowel de 65-plussers als de belangenorganisaties en sociale partners bekend worden met Goed voor Elkaar.

Lokaal draagvlak

Als eerste omvat het project het creëren van lokaal draagvlak. In augustus 2022 is hiermee gestart zoals in de aanleiding te lezen is. Dit heeft geleid tot een kernteam waarmee de volgende stappen gezet gaan worden. Daarnaast hebben de partijen LKV Roggel, het Aetpuntj Roggel en de Zonnebloem aangegeven enthousiast te zijn maar niet een actieve rol te willen i.v.m. huidige taken. Het is uiteraard wel interessant om hun netwerk via deze manier makkelijker te kunnen benaderen.

Het kernteam is ervan overtuigd dat deze aanpak (de beweging van onderop, vanuit de gemeenschap) een passende aanpak is die past bij de gemeenschap.

Bijeenkomst voor belangenorganisaties en sociale partners

Bij dit onderdeel maakt het kernteam een lijst met adressen van belangenorganisaties en sociale partners. Vervolgens gaan we deze adressen persoonlijk benaderen en ontvangen ze een brief/mail met compacte informatie over Goed voor Elkaar en een uitnodiging voor een bijeenkomst voor belangenorganisaties en sociale partners.

Met het kernteam wordt een bijeenkomst georganiseerd voor initiatiefnemers, enthousiaste burgers, vrijwilligers, mantelzorgers, professionals, verenigingen, stichtingen, gemeente en bedrijven. Doel van deze bijeenkomst is informeren. Daarnaast wordt gevraagd of deze mensen het project onderschrijven en hier in een actieve rol in willen hebben. Ook wordt gevraagd wat belangrijk is om mee te nemen tijdens de wijkbijeenkomsten. De contactpersonen van deze organisaties zullen tijdens het project op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws, waarmee zij actief het project kunnen promoten en op onderdelen mensen kunnen doorverwijzen. Zij zijn dan ook te beschouwen als ‘ambassadeurs’. De locatie zal lokaal zijn, bijvoorbeeld Kloeasterhof, Jozefhuis of gemeenschapshuis La Rochelle in Roggel.

Informeren 65-plussers

De 65- plussers worden geïnformeerd via folders en posters bij lokale ontmoetingsplekken. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van PR in lokale bladen, websites en PR via lokale samenwerkingspartners.

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2: informeren en verbinden

 

Persoonlijke uitnodiging naar alle 65-plussers

Alle inwoners van 65 jaar en ouder krijgen een brief, verstuurd per post door de gemeente. Hierin staat de uitnodiging voor een wijkbijeenkomst of huisbezoek met aanmeldstrookje. In deze brief wordt het hoe en waarom van het project uitgelegd en wordt aangegeven hoe men zich aan kan melden voor een huisbezoek of wijkbijeenkomst.

Wijkbijeenkomsten en huisbezoeken

Wijkbijeenkomsten: in groepsbijeenkomsten gaan mensen samen aan de slag met eigen ervaringen en vraagstukken. Wat is de huidige situatie en wat hebben zij in de toekomst wellicht nodig en wie of wat kan hen daarbij helpen. Daar kan van alles uit volgen, denk aan een telefooncirkel, het uitwisselen van diensten, vriendschapsgroepen enz. De wijkbijeenkomsten zullen georganiseerd worden bij lokale ontmoetingsplekken zoals het Kloeasterhof, het Jozefhuis of gemeenschapshuis La Rochelle. Bij de wijkbijeenkomsten wordt de netwerkkaart door de aanwezigen ingevuld om het gesprek op gang te brengen. Er worden groepen van 6 à 7 personen gemaakt. Iedere groep wordt aangevuld met een gespreksleider. Dit kan iemand uit het kernteam zijn maar ook iemand die als vrijwilliger de huisbezoeken doet. Een wijkbijeenkomst duurt twee uur en bestaat uit een welkom, uitleg netwerkkaart, invullen netwerkkaart, het gesprek en een gezamenlijke terugkoppeling. Uiteraard zijn kinderen en familieleden van betreffende ook welkom op de wijkbijeenkomsten en tijdens huisbezoeken. Dit wordt o.a. vermeld in de brief. We geven iedereen ook een mapje mee met basale informatie. Ook wordt de mogelijkheid geboden om, n.a.v. de wijkbijeenkomst, gebruik te maken van een huisbezoek door een vrijwilliger. In de projecten in Brabant is gebleken dat sommige mensen dit fijn vinden omdat ze soms niet alles meekrijgen en/of achteraf nog vragen hebben.

Het huisbezoek bestaat uit een bezoek van een getrainde vrijwilliger die aan de hand van de ‘netwerkkaart’ met mensen in gesprek gaat over een aantal thema’s: wonen, zorg, gezelschap, gezondheid enz. De netwerkkaart is een instrument dat door bewoners zelf in Laarbeek ontwikkeld is, waarbij men in kan vullen op wie men in diverse situaties kan terugvallen als dat nodig is. Daardoor wordt inzichtelijk hoe sterk het eigen netwerk is en wat men daaraan nog zou kunnen versterken. Komen er vragen uit dit gesprek, dan weet de vrijwilliger waar de 65-plusser terecht kan. Hij/zij laat een mapje achter met basale informatie.

Stap 3: activeren en verbeteren (eigen netwerk versterken)

Een groot deel van stap 3 loopt parallel met stap 2. Tijdens de wijkbijeenkomsten en individuele huisbezoeken wordt er uiteraard ook gewerkt aan het verbeteren van het eigen netwerk.

Tijdens de wijkbijeenkomsten en huisbezoeken krijgen 65-plussers inzicht in het belang van een sterk netwerk en handvaten om dit eigen netwerk te versterken. Door middel van de informatiemap krijgen de 65-plussers inzicht wie lokaal kan ondersteunen. Tijdens deze stap worden nog huisbezoeken gedaan door vrijwilligers bij de mensen die hier behoefte aan hebben n.a.v. de wijkbijeenkomsten.

 

Resultaten

We gaan uit van het aanschrijven van alle 65-plussers in Roggel (aantal 945, 2021). Het aantal huishoudens betreft naar schatting 500 tot 600 adressen. Bij een respons van 15% worden ruim 150 65-plussersbereikt. We leggen de nadruk op de wijkbijeenkomsten. We gaan uit van drie wijkbijeenkomsten met gemiddeld 30 tot 60 bezoekers. Naast de wijkbijeenkomsten worden huisbezoeken afgelegd, naar schatting ca. 25 huisbezoeken per jaar.

Bovenstaande prognoses zijn gebaseerd op cijfers en ervaringen van projecten die in Brabant hebben plaatsgevonden.

Bij de mensen die een wijkbijeenkomst bijwonen of een huisbezoek ontvangen hopen we te bereiken dat zij zich bewust zijn van wat zij nodig kunnen hebben als ze ouder en mogelijk zorgbehoevend worden, dat ze weten wat zij zelf aan netwerk/hulpmiddelen in kunnen zetten. Verder willen we graag bereiken dat mensen zelf actief aan de slag gaan om zich voor te bereiden op een oude dag waarin ze zelfstandig kunnen blijven wonen en weten wat of wie hen daarbij kan ondersteunen. We denken dan aan zaken als: goed (aangepast) wonen en woonomgeving, voldoende netwerk, financiën op orde, mobiliteit, veiligheid, tijdig leren omgaan met domotica enz.

Vrijwilligers:

Er dient een groep getrainde vrijwilligers te zijn die de huisbezoeken af kunnen leggen. Iedere vrijwilliger voert enkele gesprekken per jaar. Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig die als gespreksleider kunnen fungeren tijdens de drie wijkbijeenkomsten. De vrijwilligers moeten deskundig zijn op de volgende vlakken:

 • Methodiek
 • Gespreksvoering
 • Basis sociale kaart

Zij ontvangen een training over de werkwijze van Goed voor Elkaar, het werken met de netwerkkaart en andere relevante zaken.

Binnen Naoberzorgpunt en de Seniorenvereniging Roggel zijn al vrijwilligers actief die huisbezoeken doen en al veel kennis en ervaring hebben. Wij willen graag gebruik maken van hun expertise en een toevoeging zijn op hun werkzaamheden.

Planning

Welke fase

Wanneer

Voorbereidingsfase

 

Augustus 2022 – juni 2023

 

START PROJECT

 

Stap 1: Bewustwording

 

Juli 2023 – augustus 2023

Stap 2: informeren en verbinden

 

September 2023 – februari 2024

Stap 3: activeren en verbeteren (eigen netwerk versterken)

 

Maart 2024 – Juni 2024

Wat is er nodig?

 • PR: materiaal en persberichten. Hiervoor worden formats van het project in Laarbeek gebruikt, deze dienen ingevuld te worden met gegevens en foto’s uit Roggel
 • Materiaal om informatiemapjes te maken die bij de huisbezoeken en wijkbijeenkomsten achtergelaten en/of meegegeven kunnen worden
 • Vrijwilligers: onkostenvergoeding (reiskosten, telefoon) en training.
 • Ureninzet: werven, trainen en begeleiden vrijwilligers, algemene coördinatie, verzorgen PR, samenstellen basisinformatie, verslaglegging, contacten met gemeenten en andere organisaties. Verdelen van adressen over vrijwilligers en het doorgeleiden van vragen die voortkomen uit de gesprekken. Organiseren van de wijkbijeenkomsten. Secretariaat en administratie.
 • Huur en overige kosten wijkbijeenkomsten

De volgende ‘rollen’ zouden we dan nodig hebben:

 • PR en communicatie

Artikel maken voor in lokale krant. Brief maken die huis aan huis wordt bezorgd i.s.m. gemeente. Tasje maken met informatiemapjes om af te geven na huisbezoeken en bijeenkomsten.

 • Aanspreekpunt voor vrijwilligers

Vrijwilligers gaan huisbezoeken doen en doen mee tijdens de bijeenkomsten. Voor vragen is het fijn als iemand bereikbaar is.

 • Secretariaat

Aanmeldingen van huisbezoeken bijhouden en aanmeldingen van bijeenkomsten. Overige binnenkomende vragen beantwoorden of doorverwijzen.

 • Training voor vrijwilligers

Training verzorgen voor vrijwilligers a.d.h.v. methodiek Goed voor Elkaar

 • Administratie en verslaglegging

Notulen en actielijst maken na iedere bijeenkomst.

 • Financiering (fondsen, subsidies, gemeente en sponsoren)

Zorgen voor voldoende financiering.

 • Organisatie wijkbijeenkomsten

Praktische organisatie fysieke wijkbijeenkomsten.

 • Algemene coördinatie

Rol van projectleider.

 

 

Begroting Goed Voor Elkaar

 

Kosten projectperiode juli 2023 – juli 2024

PR, drukwerk en communicatie:                                                      € 6000,-         

 • Drukken netwerkkaarten 200 stuks
 • Personaliseren netwerkkaart
 • Verzendkosten brieven 1000 adressen
 • Informatiemap drukkosten
 • Overige communicatiekosten                             

3 wijkbijeenkomsten:                                                                    € 2000,-

 • Locatiekosten

Onkostenvergoeding:

 • Reiskosten, media en training voor vrijwilligers/thuisbezoeken € 1000,-
 • Algemene coördinatie, secretariaat en administratie                € 1000,-

 

Totaal:                                                                                        € 10.000,-

 

Inkomsten:

Subsidie “eenzaamheid” gemeente Leudal (toegezegd)                      € 1000,-

Postcode Loterij Buurtfonds (aangevraagd)                                      € 5000,-

VSB-fonds (aangevraagd)                                                              € 4000,-

 

 

Totaal:                                                                                        € 10.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Roggel, 30 januari 2023